پرش به محتوا

پروژه ها و سوابق

تمامی پروژه ها

ساخت 150 دستگاه ژنراتور نیروگاه بادی (1393)

سرویس و بازسازی ژنراتورهای نیروگاه منجیل، بینالود و کهک

بازسازی موتور مگاواتی روتور سیم پیچی شده با توان 5.5 مگاوات و 6.3 کیلوولتی (1399)

بازسازی موتور آسنکرون روتور سیم پیچی شده 2.5 مگاواتی و 6.3 کیلوولتی (1395)

بازسازی سیم پیچی استاتور موتور 2.5 مگاواتی و 6.3 کیلوولتی (1402)

بازسازی و تعمیر استاتور موتور 2.5 مگاواتی و 6.3 کیلوولتی (1395)

سیم پیچی استاتور و روتور ژنراتور 83 مگاواتی و 13.8کیلوولتی نیروگاه بعثت

سیم پیچی استاتور و روتور ژنراتور تحریک نیروگاه بعثت

سیم پیچی کامل استاتور ژنراتور 100 مگاواتی و 11 کیلوولتی نیروگاه شرکت فولاد مبارکه اصفهان (سال 1385)

رفع ارت فالت ژنراتور 125 مگاواتی و 11 کیلوولتی نیروگاه سیکل ترکیبی شریعتی مشهد (سال 1395)

گرم نگاه داشتن 1250دستگاه تراکشن موتور D77/78 (سال 1392)

پروژه آلستوم بافق ،گرم نگاه داشتن 600 دستگاه تراکشن موتور زیمنس (سال 1390)

پروژه آلستوم بافق ،گرم نگاه داشتن 600 دستگاه تراکشن موتور آلستوم (سال 1394)

ملی حفاری، تعمیر و بازسازی 50 دستگاه تراکشن ملی حفاری (1395)

پروژه راه آهن ،گرم نگاه داشتن 130 دستگاه تراکشن موتور D77/78 (سال 1401)

راه آهن کرج ،گرم نگاه داشتن 173 دستگاه لوکوموتیو (سال 1395)

پروژه آپرین ،گرم نگاه داشتن 130 دستگاه تراکشن موتور D77/78 (سال 1392)

پروژه مپنا ریلی ،گرم نگاه داشتن 400 دستگاه تراکشن موتور D77/78 (سال 1390)

پروژه ساخت تراکشن موتور، 80 دستگاه تراکشن موتور D77/78 (سال 1400)

پروژه ساخت تراکشن موتور، 60 دستگاه تراکشن موتور D77/78 (سال 1399)

پروژه ساخت تراکشن موتور، 120 دستگاه تراکشن موتور D77/78 (سال 1397)

پروژه ساخت تراکشن موتور، 78 دستگاه تراکشن موتور D77/78 (سال 1396)

ساخت هسته استاتور و بازسازی بوبین ژنراتور نیروگاه ایرانشهر (1389)

تعمیر و بازسازی 70 دستگاه بلوور لوکوموتیو GT26CW

صنایع فولاد
 • الکتروموتور 1500KWفولاد خوزستان
 • آرمیچر DC 1400KWگروه ملی صنعتی فولاد ایران
 • آرمیچر DC 1400KWگروه ملی صنعتی فولاد ایران
 • الکتروموتور 1600KWفولاد خراسان
 • الکتروموتور DC 1500KWفولاد خوزستان
 • استاتور الکتروموتور 2000KWفولاد خوزستان
 • الکتروموتور 2200KWفولاد خوزستان
 • الکتروموتور 1200KWگروه ملی صنعتی فولاد ایران
 • الکتروموتور 2200KWفولاد خوزستان
 • الکتروموتور 2500KWفولاد خوزستان
 • الکتروموتور 2500KWفولاد خوزستان
 • الکتروموتور 1256KWفولاد قزوین
 • استاتور 2000KWفولاد خوزستان
 • الکتروموتور 2300KWفولاد غرب
 • الکتروموتور 1050KWفولاد هرمزگان
 • الکتروموتور اسلیپ رینگی 2000KWفولاد خوزستان
 • الکتروموتور 2000KWفولاد خوزستان
 • الکتروموتور اسلیپ رینگی 2500KWفولاد خوزستان
 • الکتروموتور 2300KWفولاد خراسان
 • الکتروموتور 1600KWفولاد سازان دماوند
 • الکتروموتور 1300KWفولاد خوزستان
 • الکتروموتور 2500KWفولاد خوزستان
 • الکتروموتور 2000KWفولاد خوزستان
 • الکتروموتور 2000KWفولاد خوزستان
 • الکتروموتور 2000KWفولاد خوزستان
 • الکتروموتور 2500KWفولاد خوزستان
 • الکتروموتور 2000KWفولاد خوزستان
 • الکتروموتور 2500KWفولاد خوزستان
 • الکتروموتور 2200KWفولاد خوزستان
 • الکتروموتور 2200KWفولاد خوزستان
 • الکتروموتور 2000KWفولاد خوزستان
 • الکتروموتور 2000KWفولاد خوزستان
 • الکتروموتور 2200KWفولاد خوزستان
 • الکتروموتور 1600KWفولاد سازان دماوند
 • الکتروموتور 2500KWفولاد خوزستان
 • الکتروموتور 1500KWفولاد سازان دماوند
 • الکتروموتور 2000KWفولاد خوزستان
 • الکتروموتور 2500KWفولاد خوزستان
 • الکتروموتور 2500KWفولاد خوزستان
 • الکتروموتور 2500KWفولاد خوزستان
 • الکتروموتور 2500KWفولاد خوزستان
 • الکتروموتور 1700KWفولاد خوزستان
 • الکتروموتور 2000KWفولاد خوزستان
 • الكتروموتور 2000KW فولاد خوزستان
 • الکتروموتور 2000KWفولاد خوزستان
 • الکتروموتور 2500KWفولاد خوزستان
 • الکتروموتور 2000KWفولاد خوزستان
 • الكتروموتور 2500KWفولاد خوزستان
 • الکتروموتور 2000KWفولاد خوزستان
 • الکتروموتور 2200KWفولاد خوزستان
 • الکتروموتور 1300KWفولاد خوزستان
 • استاتور الکتروموتور 2000KWفولاد خوزستان
 • الکتروموتور 2000KWفولاد خوزستان
 • الکتروموتور 2500KWفولاد خوزستان
 • الکتروموتور 1200HPفولاد خوزستان
 • الكتروموتور 2500KWفولاد خوزستان
 • الکتروموتور 2000KWفولاد خوزستان
 • الکتروموتور 2800KWفولاد اکسين
 • الکتروموتور 2000KWفولاد خوزستان
 • الکتروموتور 2000KWفولاد خوزستان
 • اسلیپ رینگ 1500KWفولاد خوزستان
 • الکتروموتور 1335KWفولاد خوزستان
 • الکتروموتور 2200KWفولاد خوزستان
 • الکتروموتور 2500KWفولاد خوزستان
 • الکتروموتور 2800KWفولاد اکسين
 • الكتروموتور 2000KWفولاد خوزستان
 • الکتروموتور 2000KWفولاد خوزستان
 • الکتروموتور 2000KWفولاد خوزستان
 • الکتروموتور 1335KWفولاد خوزستان
 • الکتروموتور 1300KWفولاد خوزستان
 • الکتروموتور 2000KWفولاد خوزستان
 • الکتروموتور 2000KWفولاد خوزستان
 • الکتروموتور 2800KWفولاد اکسين
 • الکتروموتور 1700KWفولاد خوزستان
 • الکتروموتور 2800KWفولاد اکسين
 • الکتروموتور 2500KWفولاد خوزستان
 • الکتروموتور 1500HPفولاد کرمان
 • استاتور الكتروموتور 2000KWفولاد خوزستان
 • دیسک عایقی 8500KWفولاد اکسين
 • الکتروموتور 2500KWفولاد خوزستان
 • الكتروموتور 1500KW فولاد خوزستان
 • الكتروموتور 1175KWصنايع فولاد مشيز بردسير
 • الکتروموتور 2500KWفولاد خوزستان
 • الكتروموتور 2000KWفولاد خوزستان
 • الكتروموتور 2500KWفولاد خوزستان
 • الكتروموتور 1300KWفولاد خوزستان
 • الکتروموتور 2000KWجهان فولاد سيرجان
 • الكتروموتور 2500KWفولاد خوزستان
 • الكتروموتور 2500KWفولاد خوزستان
 • اسليپ رينگ 2200KWفولاد مبارکه اصفهان
 • الکتروموتور 3000KWجهان فولاد سيرجان
 • الکتروموتور 2000KWجهان فولاد سيرجان
 • الکتروموتور 3000KWجهان فولاد سيرجان
 • الكتروموتور 1100KW جهان فولاد سيرجان
 • الكتروموتور 1700KW جهان فولاد سيرجان
 • الكتروموتور 2500KW فولاد خوزستان
 • الكتروموتور 2500KWفولاد خوزستان
 • الكتروموتور 2500KWفولاد خوزستان
 • الكتروموتور 2000KWفولاد خوزستان
 • الكتروموتور 2500KWفولاد خوزستان
 • الكتروموتور 2000KW فولاد خوزستان
 • الكتروموتور 2500KW فولاد خوزستان
 • الكتروموتور 2200KWفولاد خوزستان
 • روتور AC 5500KWفولاد مبارکه اصفهان
 • الكتروموتور 2500KW فولاد خوزستان
 • الكتروموتور 2000KWفولاد خوزستان
 • الكتروموتور 2000KW فولاد خوزستان
 • الكتروموتور 2000KWفولاد خوزستان
 • الكتروموتور 2200KWفولاد خوزستان
 • پوسته الكتروموتور 2800KWفولاد اکسين
 • الكتروموتور 2500KWفولاد خوزستان
 • الكتروموتور 2000KWفولاد خوزستان
 • الكتروموتور 1800KWفولاد کاوه جنوب کيش
 • الكتروموتور 1300KWفولاد خوزستان
 • الكتروموتور 2800KWفولاد اکسين
 • الكتروموتور 2500KWفولاد خوزستان
 • الكتروموتور 3350KW پايا فولاد کوير يزد
 • الكتروموتور 2200KWفولاد خوزستان
 • الكتروموتور 2000KWفولاد خوزستان
 • الكتروموتور 2000KWفولاد خوزستان
 • الكتروموتور 2500KWفولاد خوزستان
 • الكتروموتور 2000KWفولاد خوزستان
 • الكتروموتور 2500KWفولاد خوزستان
 • الكتروموتور 2500KW فولاد خوزستان
 • الكتروموتور 2000KW فولاد خوزستان
 • الكتروموتور 2000KW فولاد خوزستان
 • الكتروموتور 2000KWفولاد خوزستان
 • الكتروموتور 2000KWفولاد خوزستان
 • اسليپ رينگ 2500KWفولاد خوزستان
 • الكتروموتور 1400KWفولاد ارفع
 • الكتروموتور 2000KWفولاد خوزستان
 • الكتروموتور 2500KWفولاد خوزستان
 • الكتروموتور 2200KWفولاد خوزستان
 • الكتروموتور 1200HPفولاد خوزستان
 • استاتور الكتروموتور 2200KWفولاد خوزستان
 • استاتور الكتروموتور 1750KWفولاد خوزستان
 • الكتروموتور 2000KWفولاد مبارکه اصفهان
 • الكتروموتور 2000KWفولاد خوزستان
 • الكتروموتور 2000KWفولاد خوزستان
 • الكتروموتور 2400KWفولاد مبارکه اصفهان
 • الكتروموتور 2200KWفولاد خوزستان
 • الكتروموتور 2200KWفولاد خوزستان
 • الكتروموتور 2000KWفولاد خوزستان
 • الكتروموتور 2000KWفولاد خوزستان
صنایع نیروگاهی

بازسازی و اورهال ماشین های الکتریکی نیروگاه اتمی بوشهر

تنها دارنده گوهینامه National Nuclear Safety Department

ساخت 150 دستگاه ژنراتور نیروگاه بادی (1393)

پروژه های سرویس و بازسازی ژنراتورهای نیروگاه منجیل، بینالود و کهک

ساخت هسته استاتور و بازسازی بوبین ژنراتور نیروگاه ایرانشهر (1389)

ساخت 100% استاتور ژنراتور

سیم پیچی استاتور و روتور ژنراتور 83 مگاواتی و 13.8کیلوولتی نیروگاه بعثت

سیم پیچی استاتور و روتور ژنراتور تحریک نیروگاه بعثت

سیم پیچی کامل استاتور ژنراتور 100 مگاواتی و 11 کیلوولتی نیروگاه شرکت فولاد مبارکه اصفهان (سال 1385)

رفع ارت فالت ژنراتور 125 مگاواتی و 11 کیلوولتی نیروگاه سیکل ترکیبی شریعتی مشهد (سال 1395)

صنعت ریلی

گرم نگاه داشتن 1250دستگاه تراکشن موتور D77/78 (سال 1392)

پروژه آلستوم بافق ،گرم نگاه داشتن 600 دستگاه تراکشن موتور زیمنس (سال 1390)

پروژه آلستوم بافق ،گرم نگاه داشتن 600 دستگاه تراکشن موتور آلستوم (سال 1394)

تعمیر و بازسازی 70 دستگاه بلوور لوکوموتیو GT26CW (سال 1401)

پروژه راه آهن ،گرم نگاه داشتن 130 دستگاه تراکشن موتور D77/78 (سال 1401)

راه آهن کرج ،گرم نگاه داشتن 173 دستگاه لوکوموتیو (سال 1395)

پروژه آپرین ،گرم نگاه داشتن 130 دستگاه تراکشن موتور D77/78 (سال 1392)

پروژه مپنا ریلی ،گرم نگاه داشتن 400 دستگاه تراکشن موتور D77/78 (سال 1390)

پروژه ساخت تراکشن موتور، 80 دستگاه تراکشن موتور D77/78 (سال 1400)

پروژه ساخت تراکشن موتور، 60 دستگاه تراکشن موتور D77/78 (سال 1399)

پروژه ساخت تراکشن موتور، 120 دستگاه تراکشن موتور D77/78 (سال 1397)

پروژه ساخت تراکشن موتور، 78 دستگاه تراکشن موتور D77/78 (سال 1396)

پتروشیمی، نفت و گاز
 • پتروشیمی شیراز – استاتور ژنراتور 5875 مگا واتی
 • پتروشیمی آبادان – الکتروموتور 2250 اسب بخار
 • پتروشیمی رجال – الکتروموتور 1100 کیلوواتی
 • پتروشیمی رجال – الکتروموتور 3000 کیلوواتی
 • پتروشیمی رجال – الکتروموتور 2000 کیلوواتی
 • پتروشیمی تبریز- الکتروموتور 4100 کیلوواتی
 • پتروشیمی رجال – الکتروموتور 3850 کیلوواتی
 • پتروشیمی مارون- الکتروموتور 13500 کیلوواتی
 • پتروشیمی مارون- الکتروموتور 9100 کیلوواتی
 • پتروشیمی مارون- الکتروموتور 1300 کیلوواتی
 • پتروشیمی خراسان (بجنورد)- ژنراتور 10000 کاوا
 • پتروشیمی تبریز – الکتروموتور 4100 کیلوواتی
 • پتروشیمی رجال – 5000 اسب بخار
 • پتروشیمی تخت جمشید -ژنراتور 4272 کاوا
صنایع و معادن

 • الکتروموتور 1200HPسیمان درود
 • استاتور الکتروموتور 3970KVAسیمان غرب
 • استاتور الکتروموتور 4400KWسیمان تهران
 • استاتور الکتروموتور 3930KWسیمان صوفیان
 • الکتروموتور 2100KWسیمان بهبهان
 • استاتور 2030KWسیمان کرمان
 • الکتروموتور 2400KWسیمان سپاهان
 • روتور AC 3930KWسیمان صوفیان
 • الکتروموتور 1250KWسیمان تهران
 • الکتروموتور 1250KWسیمان کردستان
 • روتور AC 1900KWسیمان غرب
 • الکتروموتور 1600KWسیمان تهران
 • الکتروموتور 2100KWسیمان بهبهان
 • الکتروموتور 2100KWسیمان بهبهان
 • الکتروموتور 1350KWسیمان شرق
 • الکتروموتور 1920KWسیمان هگمتان
 • الکتروموتور 4500KWسیمان تهران
 • الکتروموتور 2100KWسیمان شرق
 • الکتروموتور 1300KWسیمان شرق
 • روتور DC 1380KWسیمان تهران
 • اسلیپ رینگ 4000KWسیمان فارس نو
 • الکتروموتور 2100KWسیمان کارون
 • الکتروموتور 2500KWسیمان کارون
 • الکتروموتور اسلیپ رینگی 2840KWسیمان کارون
 • الکتروموتور 4000KWسیمان فارس نو
 • الکتروموتور 6200KWسیمان فارس نو
 • الکتروموتور اسلیپ رینگی 2840KWسیمان کارون
 • الکتروموتور 2100KWسیمان شرق
 • الکتروموتور 2500KWسیمان شرق
 • الکتروموتور اسلیپ رینگی 2840KWسیمان کارون
 • اسلیپ رینگ 4000KWسیمان فارس نو
 • الکتروموتور 4000KWسیمان فارس نو
 • الکتروموتور 2100KWسیمان کارون
 • الکتروموتور 2100KWسیمان کارون
 • الکتروموتور 2200KWسیمان مازندران
 • الکتروموتور 2840KWسیمان کارون
 • الکتروموتور 6200KWسیمان فارس نو
 • الکتروموتور 1500KWسیمان شرق
 • الکتروموتور 6200KWسیمان فارس نو
 • الکتروموتور 2840KWسیمان کارون
 • الکتروموتور 1350KWسیمان شرق
 • الکتروموتور 1350KWسیمان شرق
 • الکتروموتور 1600KWسیمان فارس نو
 • الکتروموتور 1300KWسیمان کارون
 • الکتروموتور 2100KWسیمان شرق
 • الکتروموتور 2200KWسیمان مازندران
 • الکتروموتور 2200KWسیمان مازندران
 • الکتروموتور 6200KWسیمان فارس نو
 • الکتروموتور 4100KWسیمان بجنورد
 • الکتروموتور 1300KWسیمان شرق
 • الکتروموتور 4100KWسیمان بجنورد
 • الکتروموتور 6200KWسیمان فارس نو
 • الکتروموتور 2900KWسیمان بجنورد
 • الکتروموتور 2900KWسیمان بجنورد
 • الکتروموتور 2850KWسیمان شرق
 • الکتروموتور 1030KWسیمان کویر کاشان
 • الکتروموتور 2850KWسیمان شرق
 • الکتروموتور 2400KWسیمان شرق
 • الکتروموتور 1350KWسیمان سفید شرق
 • الکتروموتور 2060KWسیمان صوفیان
 • الکتروموتور 2000KWسیمان شرق
 • الکتروموتور 6500KWسیمان فارس نو
 • الکتروموتور 1300KWسیمان شرق
 • الکتروموتور 6500KWسیمان فارس نو
 • الکتروموتور 6200KWسیمان فارس نو
 • روتور AC 1300KWسیمان بجنورد
 • الکتروموتور 1650KWسیمان ساروج بوشهر
 • الکتروموتور 3600KWسیمان ساروج بوشهر
 • الکتروموتور 2800KWسیمان شرق
 • الکتروموتور 4670KWسیمان ساوه
 • الکتروموتور 1400KWسیمان کویر کاشان
 • الکتروموتور 2500KWسیمان قاین
 • الکتروموتور 2100KWسیمان شرق
 • الکتروموتور 1030KWسیمان کویر کاشان
 • الکتروموتور 3617KWسیمان ساروج بوشهر
 • الکتروموتور 4300KWسیمان ساروج بوشهر
 • الکتروموتور 1800KWسیمان ساروج بوشهر
 • الکتروموتور 1776KWسیمان ساروج بوشهر
 • الکتروموتور 6500KWسیمان فارس نو
 • الکتروموتور 3617KWسیمان ساروج بوشهر
 • الکتروموتور 2460KWسیمان فارس نو
 • الکتروموتور 1800KWسیمان شرق
 • الکتروموتور 1600KWسیمان ساوه
 • الکتروموتور 1400KWسیمان کویر کاشان
 • الکتروموتور 4670KWسیمان ساوه
 • کانکشن رتور 6200KWسیمان فارس نو
 • الکتروموتور 2100KWسیمان شرق
 • الکتروموتور 2900KWسیمان ساوه
 • روتور اسلیپ رینگی 2840KWسیمان کارون
 • الکتروموتور 4500KWسیمان تهران
 • الکتروموتور 2100KWسیمان شرق
 • الکتروموتور 2600KWسیمان شرق
 • الکتروموتور 2900KWسیمان بجنورد
 • الکتروموتور 2900KWسیمان بجنورد
 • الکتروموتور 4300KWسیمان ساروج بوشهر
 • الکتروموتور 4100KWسیمان بجنورد
 • 2 عدد درقاب 2000KWسیمان ممتازان کرمان
 • الکتروموتور 2600KWسیمان شرق
 • الكتروموتور 2100KWسیمان شرق
آب و فاضلاب
 • شرکت سراب بافت – ژنراتور 1410KVA
 • آب منطقه اي شيراز – الکتروموتور 2800KW
 • آب منطقه ای سیستان و بلوچستان – الکتروموتور 1800KW
 • آب منطقه ای سیستان و بلوچستان – الکتروموتور 2600KW
 • آب منطقه ‌ای زاهدان – الکتروموتور 1550KW
 • آب منطقه ‌ای زاهدان – الکتروموتور 1100KW
 • آب منطقه ‌ای زاهدان – الکتروموتور 1500KW
 • آب منطقه ای یزد – الکتروموتور 1400KW
 • آب منطقه ای یزد – الکتروموتور اسلیپ رینگی 2200KW
 • آب منطقه ای یزد – الکتروموتور اسلیپ رینگی 2040KW
 • آب منطقه ای یزد – الکتروموتور اسلیپ رینگی 1400KW
 • آب و برق قشم – ژنراتور 1410KVA
 • آب منطقه اي اصفهان – الکتروموتور 1300KW
 • آب شیرین کن چابهار – الکتروموتور 2600KW
 • آب و فاضلاب مشهد – الکتروموتور 2350KW
 • آب و فاضلاب مشهد – الكتروموتور 2500KW
 • آب منطقه اي اصفهان – ري آب – الكتروموتور 1300KW